Privacybeleid

De Kunners B.V. respecteert de privacy van haar kandidaten, die rechten die gaan over de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Daarom delen we ons beleid over deze verwerkingen, het doel ervan en de opties voor kandidaten om hun rechten goed uit te oefenen.

Artikel 1 - Definities

1. Een persoonsgegeven is elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voor jou betekent dit dat die informatie direct over jou gaat of deze informatie naar jou te herleiden is. Dit kan om je naam, geboortedatum of adres gaan, maar ook je e-mailadres of (zakelijke) telefoonnummer is een persoonsgegeven.

2. De AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) maakt onderscheid tussen gewone en bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die gezien hun aard extra gevoelig zijn en waarvan de verwerking verboden is, tenzij er een specifieke uitzondering van toepassing is of daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven. Het gaat specifiek om gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie, gezondheid, seksuele leven of strafrechtelijk verleden.

3. Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die De Kunners kan uitvoeren met je persoonsgegevens. Handelingen die hier in ieder geval onder vallen, zijn: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Artikel 2 - Verantwoording

De Kunners verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten en andere personen die reageren op vacatures of interesse tonen om werkzaamheden te verrichten voor De Kunners. De Kunners verwerkt die persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze privacyverklaring informeert De Kunners je over hoe De Kunners je persoonsgegevens verwerkt en welke rechten je in dat kader hebt.

Artikel 3 - Verwerkingsverantwoordelijke contactgegevens

Deze privacyverklaring gaat over verwerkingen die worden verricht door De Kunners. Voor vragen, informatie en verzoeken over de verwerking van persoonsgegevens kun je terecht bij:

 • Contact: M. Aangenendt
 • Adres: Elferinklaan 2
 • Postcode en plaats: 7437 DC Bathmen
 • Telefoonnummer: 06-50522794
 • E-mail: info@dekunners.nl
 • Website: www.dekunners.nl
 • KvK-nummer: 75484293

Artikel 4 - Doeleinden verwerking

Als sollicitant verstrek je je persoonsgegevens aan De Kunners of aan een aan De Kunners verbonden persoon, via post, e-mail of door afgifte of ter hand stelling van stukken of bescheiden. Het kan ook zijn dat De Kunners je persoonsgegevens ontvangt via derden of websites, zoals NAW-gegevens, opleidingsgegevens of contactgegevens. De Kunners verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor onderstaande doeleinden. De Kunners neemt voorafgaand aan verwerking van je persoonsgegevens voor andere doeleinden, contact met je op om je de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking. De Kunners kan deze en andere verstrekte persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • leggen en onderhouden van contact
 • beantwoorden van je vragen of het verstrekken van door jou gevraagde informatie
 • maken van een selectie van kandidaten om een procedure mee te starten
 • doorlopen van een sollicitatieprocedure
 • voeren van een juiste administratie en intern beheer
 • behandelen van je eventuele klachten en het oplossen van geschillen
 • doorlopen van de precontractuele fase met jou en het kunnen aangaan van een arbeidsovereenkomst

Artikel 5 - Rechtsgronden voor de verwerking

De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal 1 rechtsgrond. Deze rechtsgronden zijn:

1. Toestemming: de door jou gegeven vrije, expliciete en ondubbelzinnige toestemming om te mogen verwerken. Als De Kunners persoonsgegevens verwerkt op basis van deze toestemming, heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door jou gegeven toestemming, dan mag er geen verdere verwerking meer plaatsvinden, nadat je je toestemming hebt ingetrokken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

2. Precontractuele maatregelen: het op jouw verzoek nemen van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met als doel het kunnen sluiten van deze overeenkomst, zoals het opstellen van een arbeidsovereenkomst.

3. Gerechtvaardigd belang: wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van De Kunners of van een derde, bijvoorbeeld wanneer De Kunners wenst aan te tonen dat De Kunners de sollicitatieprocedure op een eerlijke en oprechte manier, zonder discriminatie, heeft vormgegeven. Als De Kunners persoonsgegevens (mede) verwerkt op basis van een belangenafweging, dan zal De Kunners de gerechtvaardigde belangen vermelden en je hierover informeren.

Artikel 6 - Persoonsgegevens van kandidaten

De Kunners kan de volgende gegevens van jou als kandidaat verwerken:

 • details om met je te communiceren of ergens voor te stellen, zoals je voornamen, voorletters, eventuele titel, geslacht, foto, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, woonplaats
 • door jou gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages
 • details over de functie waarnaar je solliciteert
 • details over de aard en inhoud van je huidige baan, en gegevens over de beëindiging daarvan
 • details over de aard en inhoud van je vorige banen en over de beëindiging daarvan
 • details over het vervullen van de functie, die door jou zijn verstrekt of die jou bekend zijn

Artikel 7 - Gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens

1. De Kunners informeert je vooraf over gevallen waarin je verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken die vervolgens door De Kunners verwerkt moeten worden op grond van een wettelijke of contractuele verplichting en/of noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te kunnen sluiten. In dat geval zal je ook worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan je eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken.

2. De Kunners maakt al in de vacaturetekst duidelijk welke persoonsgegevens minimaal noodzakelijk zijn om je toe te laten tot de sollicitatieprocedure. Als je deze persoonsgegevens niet (volledig) aanlevert, kan je niet tot de procedure worden toegelaten. In iedere fase van de sollicitatieprocedure kan om aanvullende persoonsgegevens worden gevraagd. Daarbij zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze persoonsgegevens niet worden verstrekt. Wanneer De Kunners uiteindelijk besluit met jou een arbeidsovereenkomst aan te willen gaan, zal eveneens sprake zijn van het verplicht aanleveren van enkele persoonsgegevens om de overeenkomst aan te kunnen gaan.

Artikel 8 - Bewaartermijnen

1. Als je om algemene informatie verzoekt en/of vragen stelt, dan bewaart De Kunners je persoonsgegevens die je aan haar verstrekt zolang er contact is over hetzelfde onderwerp. Nadat er gedurende drie maanden geen contact meer heeft plaatsgevonden, verwijderen we je persoonsgegevens binnen de daaropvolgende vier weken.

2. Als je solliciteert of interesse toont in een rol via De Kunners, dan bewaart De Kunners je persoonsgegevens zolang de procedure loopt en/of er over en weer interesse wordt getoond in het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst. Je persoonsgegevens worden verwijderd binnen drie maanden na beëindiging van de procedure of wanneer er gedurende 3 maanden geen contact meer heeft plaatsgevonden. Een uitzondering hierop geldt wanneer je toestemming geeft om je persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval worden je persoonsgegevens tot maximaal een jaar na toestemming bewaard.

3. In het geval van een klacht of geschil over het contact of de sollicitatieprocedure worden je persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klacht of dit geschil. Wanneer vaststaat dat een klacht of geschil is opgelost of geëindigd, dan worden de daarvoor bewaarde persoonsgegevens verwijderd.

Artikel 9 - Verstrekking en doorgifte van persoonsgegevens

De Kunners verstrekt je gegevens aan haar partners voorafgaand aan sollicitatiegesprekken bij de desbetreffende partner. Maar alleen na toestemming van de kandidaat zelf. Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties en er vindt evenmin geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering plaats.

Artikel 10 - Beveiliging van persoonsgegevens

De Kunners heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies of de diefstal van persoonsgegeven of onrechtmatige verwerking te voorkomen.

Artikel 11 - Je rechten als kandidaat

Op grond van de AVG heb je als sollicitant de volgende individuele rechten:

 • recht op inzage/kopie
 • recht op rectificatie
 • recht om persoonsgegevens te laten wissen
 • recht op beperking van de op jou betreffende verwerking
 • recht om bezwaar te maken
 • recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens

Artikel 12 - Uitoefening van rechten, uitzonderingen en procedure

De Kunners hoeft niet in alle gevallen gehoor te geven aan een beroep op een van de rechten opgesomd in artikel 11. Binnen een maand nadat De Kunners je beroep op een van voornoemde rechten ontvangt, zal De Kunners contact met je opnemen. Hierbij informeert De Kunners je of aan je verzoek gevolg wordt gegeven is of dat de beoordelings- en reactietermijn van een maand verlengd moet worden. Het uitoefenen van deze recht(en) is voor jou in beginsel kosteloos. Je kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens.

Artikel 13 - Klachtenprocedure

Mocht je ondanks de zorgvuldige aanpak van De Kunners op het gebied van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens een klacht hierover hebben, dan heb je op grond van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Artikel 14 - Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt vanaf 20 mei 2022 en kan door De Kunners worden gewijzigd. De gewijzigde privacyverklaring zal op deze website worden gepubliceerd. Dat sprake is van een wijziging zal duidelijk kenbaar worden gemaakt.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van De Kunners is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen inzake deze privacyverklaring, behalve wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens vind je bij de Autoriteit Persoonsgegevens.